Bod č. 1

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.