Návrh uznesenia 8.2 - I./OZ/2023

Žiadosť o odkúpenie OP – manželia Vričanoví

Obecné zastupiteľstvo v Močenku
v zmysle ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
 
a) p r e r o k o v a l o
 
žiadosť Miloša a Evy Vričanových, bytom ul. ....................  Močenok o odkúpenie obecného pozemku, časť z parc.
č. 1783/89 vo výmere cca 45 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274,  k. ú. Močenok
 
 
b) n e s c h v a ľ u j e
 
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – časť z par. č. 1783/89 vo výmere cca 45 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok pre žiadateľov Miloša a Evu Vričanových, bytom ul. ........................., 951  31  Močenok