Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2022 - 2026 - 1. zasadnutie 21.02.2023

 • 21. februára 2023, 17:30 h
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [35.19 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ vo volebnom období 2022-2026 zo dňa 14. 12. 2022 a z I. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2023 zo dňa 08. 02. 2023

 4. 4.Interpelácie poslancov

 5. 5.Materiály predložené na prerokovanie

 6. 6.Ekonomika a majetok

 7. 7.Hlavný kontrolór obce

 8. 8.Majetkové prevody a nájmy

 9. 9.Správy o činnosti komisií za rok 2022

 10. 10.Zápisnice z komisií

 11. 11.Rôzne

 12. 12.Diskusia

 13. 13.Záver