Návrh uznesenia 8.3 - I./OZ/2023

Žiadosť o odkúpenie OP – Ladislav Jánošík a Denisa Rimovská

Obecné zastupiteľstvo v Močenku
v zmysle ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
 
a) p r e r o k o v a l o
 
žiadosť Ladislava Jánošíka, bytom ul. ......................  Selice a Denisy Rimovskej, bytom ...................  Močenok o odkúpenie obecného pozemku a to novovytvorenej parc. č. 1749/127 vo výmere  40 m2, ktorá sa odčlenila z parc. č. 1749, vedená na LV č. 4274 k. ú. Močenok
 
 
b) n e s c h v a ľ u j e
 
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – novovytvorenú parc. č. 1749/127 vo výmere  40 m2, ktorá sa odčlenila z parc. č. 1749, vedená na LV č. 4274  k. ú. Močenok pre žiadateľov Ladislava Jánošíka, bytom ul. ........................  Selice a Denisy Rimovskej, bytom .......................  Močenok