Návrh uznesenia 9.3 - I./OZ/2022 (2022-2026)

Žiadosť vlastníkov bytov na ul. M. R. Štefánika 467/8, 951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku

Obecné zastupiteľstvo v Močenku
v zmysle ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
 
a) p r e r o k o v a l o 
 
žiadosť vlastníkov bytov na ul. M. R. Štefánika 467/8, 951 31  Močenok o odkúpenie časti obecného pozemku, časť z parcely č. 113/2 vedenej
na LV č. 2425 v šírke bytového domu.

 
b) n e s c h v a ľ u j e 
 
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - odkúpenie časti obecného pozemku, časť z parcely č. 113/2 vedenej na LV č. 2425 v šírke bytového domu pre žiadateľov vlastníkov bytov na ul. M. R. Štefánika 467/8, 951 31  Močenok