Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2022 - 2026 - 1. zasadnutie 14.12.2022

 • 14. decembra 2022, 17:30 h
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [42.26 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení z V. zasadnutia OcZ zo dňa 28. 09. 2022 a z Ustanovujúceho zasadnutia OcZ zo dňa 22. 11. 2022

 4. 4.Interpelácie poslancov

 5. 5.Školstvo

 6. 6.Materiály predložené na prerokovanie

 7. 7.Ekonomika a majetok

 8. 8.Hlavný kontrolór

 9. 9.Majetkové prevody, nájmy

 10. 10.Rôzne

 11. 11.Zápisnice z komisií

 12. 12.Diskusia

 13. 13.Záver