Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2018 - 2022 - 3. zasadnutie 24.06.2020

 • 24. júna 2020, 17:30 h
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
 • Školská ul. č. 1690, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [37.87 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ zo dňa 29. 01. 2020, z II. zasadnutia OcZ zo dňa
  29. 04. 2020 a z II. mimoriadneho zasadnutia OcZ v roku 2020 zo dňa 15. 05. 2020

 4. 4.Interpelácie poslancov

 5. 5.Materiály predložené na prerokovanie a schválenie

 6. 6.Ekonomika a majetok

 7. 7.Hlavný kontrolór

 8. 8.Majetkové prevody, nájmy

 9. 9.Zápisnice z komisií

 10. 10.Rôzne

 11. 11.Diskusia

 12. 12.Záver