Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2018 - 2022 - 4. zasadnutie 29.09.2021

 • 29. septembra 2021, 17:30 h
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
 • Školská č. 1690, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [37.72 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení z III. zasadnutia OcZ zo dňa 14. 07. 2021 a z IV. zasadnutia OcZ v Močenku mimo plánu práce zo dňa 26. 07. 2021

 4. 4.Interpelácie poslancov

 5. 5.Materiály predložené na prerokovanie a schválenie

 6. 6.Ekonomika a majetok

 7. 7.Hlavný kontrolór

 8. 8.Majetkové prevody, nájmy

 9. 9.Zápisnice z komisií

 10. 10.Rôzne

 11. 11.Diskusia

 12. 12.Záver