Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2022 - 2026 - 3. zasadnutie 23.08.2023

 • 23. augusta 2023, 17:30 h
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [40.23 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení z II. zasadnutia OcZ zo dňa 31. 05. 2023 a z III. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2023 zo dňa 04. 07. 2023

 4. 4.Interpelácie poslancov

 5. 5.Materiály predložené na prerokovanie

 6. 6.Ekonomika a majetok

 7. 7.Hlavný kontrolór

 8. 8.Majetkové prevody, nájmy

 9. 9.Zápisnice z komisií

 10. 10.Rôzne

 11. 11.Diskusia

 12. 12.Záver