Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2022 - 2026 - 5. zasadnutie 29.11.2023

 • 29. novembra 2023, 17:30 h
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok
 • Školská č. 1690, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [41.94 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení z III. zasadnutia OcZ zo dňa 23. 08. 2023, zo IV. zasadnutia mimo plánu práce zo dňa 19. a 28. 09. 2023 a z V. zasadnutia mimo plánu práce zo dňa 31. 10. 2023

 4. 4.Interpelácie poslancov

 5. 5.Školstvo

 6. 6.Materiály predložené na prerokovanie

  Materiály
 7. 7.Ekonomika a majetok

 8. 8.Hlavný kontrolór

 9. 9.Majetkové prevody, nájmy

 10. 10.Zápisnice z komisií

 11. 11.Rôzne

 12. 12.Diskusia

 13. 13.Záver