Obecné zastupiteľstvo - 2. zasadnutie 30.03.2016

 • 30. marca 2016, 17:30 h
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
 • Školská č. 1690, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [33.26 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a

 2. 2.Schválenie programu rokovania

  Materiály
 3. 3.Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ

 4. 4.Interpelácie poslancov

 5. 5.Materiály predložené na prerokovanie

 6. 6.Ekonomika a majetok

 7. 7.Inventarizácia majetku a účtov za rok 2015

 8. 8.Hlavný kontrolór

 9. 9.Majetkové prevody, nájmy

 10. 10.Správy o činnosti komisií za rok 2015 - elektronicky

 11. 11.Zápisnice z komisií

 12. 12.Rôzne

 13. 13.Diskusia