Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2018 - 2022 - 1. zasadnutie 24.02.2021

 • 24. februára 2021, 17:30 h
 • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku
 • Školská ul. č. 1690, 951 31 Močenok
 • Pozvánka [36.95 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení zo VI. zasadnutia OcZ zo dňa 09. 12. 2020

 4. 4.Interpelácie poslancov

 5. 5.Materiály predložené na prerokovanie a schválenie

 6. 6.Ekonomika a majetok

 7. 7.Hlavný kontrolór obce

 8. 8.Správy o činnosti komisií za rok 2020

 9. 9.Rôzne

 10. 10.Diskusia

 11. 11.Záver