Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2018 - 2022 - 5. zasadnutie 28.10.2020

 • 28. októbra 2020, 17:30 h
 • Kultúrny dom - Kino
 • Sv. Gorazda 631
 • Pozvánka [41.01 kB]
 1. 1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Kontrola plnenia uznesení zo IV. zasadnutia OcZ zo dňa 26. 08. 2020

 4. 4.Interpelácie poslancov

 5. 5.Školstvo

 6. 6.Materiály predložené na prerokovanie

  Materiály
 7. 7.Ekonomika a majetok

 8. 8.Hlavný kontrolór

 9. 9.Majetkové prevody, nájmy

 10. 10.Zápisnice z komisií

 11. 11.Rôzne

 12. 12.Diskusia

 13. 13.Záver