Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
14.10.2016 VZN č. 13/2016 O poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady v Komunitnom centre Obce Močenok
14.10.2016 VZN č. 14/2016 O poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v Obci Močenok
15.08.2016 VZN č. 06/2016 o poskytnutí finančných príspevkov (dotácií, grantov) Obce Močenok a participatívnom rozpočte, ktorým sa ruší VZN č. 11/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Močenok
15.08.2016 VZN č. 08/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti Obce Močenok
01.07.2016 VZN č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Močenok
15.02.2016 VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ
15.02.2016 VZN č. 2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok.
15.02.2016 VZN č. 3/2016 o vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Močenok
15.02.2016 VZN č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 7/2013 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Močenok
01.01.2016 VZN č.9/2015 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Močenok
01.01.2016 VZN č.10/2015 O verejných kultúrnych podujatiach na území Obce Močenok
01.01.2016 VZN č.11/2015 O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO ZÁSOBOVANIA VODOU A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD A O ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŽÚMP NA ÚZEMÍ OBCE MOČENOK
01.01.2016 VZN č.12/2015 O organizačnom a prevádzkovom poriadku futbalového štadióna v Močenku
01.01.2016 VZN č.13/2015 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
01.09.2015 VZN Obce Močenok č. 4/2015,
KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN č. 3/2013 O VÝŠKE MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVACEJ PÔSOBNOSTI OBCE MOČENOK
01.09.2015 VZN č.5/2015 O obecnom prospechov štipendiu
01.09.2015 VZN č. 6/2015 ZÁSADY TVORBY A ČERPANIA FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV NÁJOMNÝCH BYTOV V BYTOVÝCH DOMOCH OBSTARANÝCH
S POUŽITÍM VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV NA ÚČELY
PODPORY SOCIÁLNEHO BÝVANIA
01.09.2015 VZN č.7/2015 O kontrole v podmienkach Obce Močenok vykonávanej hlavným kontrolórom
01.09.2015 VZN č.8/2015 Zásady vybavovania sťažností na území Obce Močenok
09.09.2013 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Močenok
« 1 2 3 4