Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
16.12.2017 VZN č. 06/2017 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb
16.12.2017 VZN č. 07/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Močenok
18.10.2017 VZN č. 04/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2000 O vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Močenok a ktorým sa ruší Dodatok č. 1/2000 k VZN č. 1/2000.
16.06.2017 VZN č. 02/2017 Požiarny poriadok Obce Močenok
16.06.2017 VZN č. 03/2017 O organizácii miestneho referenda
01.05.2017 VZN č. 01/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyv. obce obstar. z VP, ktorým sa ruší VZN č. 07_2016 a 09_2013
01.01.2017 VZN č. 15/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
14.10.2016 VZN č. 09/2016 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci obcou Močenok
14.10.2016 VZN č. 10/2016 Prevádzkový poriadok pohrebísk v Obci Močenok
14.10.2016 VZN č. 11/2016 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
14.10.2016 VZN č. 12/2016 O poskytovaní prepravnej služby a výške úhrady za poskytovanie prepravnej služby Obcou Močenok
14.10.2016 VZN č. 13/2016 O poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady v Komunitnom centre Obce Močenok
14.10.2016 VZN č. 14/2016 O poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v Obci Močenok
15.08.2016 VZN č. 06/2016 o poskytnutí finančných príspevkov (dotácií, grantov) Obce Močenok a participatívnom rozpočte, ktorým sa ruší VZN č. 11/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Močenok
15.08.2016 VZN č. 08/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti Obce Močenok
01.07.2016 VZN č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Močenok
15.02.2016 VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ
15.02.2016 VZN č. 2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok.
15.02.2016 VZN č. 3/2016 o vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Močenok
15.02.2016 VZN č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 7/2013 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Močenok
« 1 2 3 4 »