Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
25.12.2021 VZN č. 07/2021, ktorým sa mení VZN č. 08/2013 o sadzbách nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce a v správe organizácií...
15.10.2021 VZN č. 04/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
30.07.2021 VZN č.02/2021 o nakladaní s KO a DSO na území Obce Močenok
12.03.2021 VZN č.01/2021, ktorým sa mení VZN Obce Močenok č. 04_2019 o hazardných hrách
01.01.2021 VZN č. 05/2020, ktorým sa mení a VZN č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
01.01.2021 VZN č. 07/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok
25.12.2020 VZN č. 06/2020 o kronike obce Močenok
18.11.2020 VZN č. 03/2020 o cene pozemkov a o spôsobe a podmienkach predaja a kúpy pozemkov Obcou Močenok
18.11.2020 VZN č. 04/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 01/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok
15.05.2020 VZN č. 02/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Močenok
01.02.2020 VZN č. 01/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 06/2019 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok
01.01.2020 VZN č. 09/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa na materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok
01.01.2020 VZN č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
01.09.2019 VZN č. 04/2019 O hazardných hrách
01.09.2019 VZN č. 06/2019 O spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v DD Milosrdného samaritána Močenok
01.09.2019 VZN č. 07/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2013 o výške mesačného príspevku v škol. zariadeniach
16.08.2019 VZN č. 05/2019 O vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
16.08.2019 VZN č. 08/2019 O vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Močenok-Zmeny a doplnky č.2
18.02.2019 VZN č. 01/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
18.02.2019 VZN č. 02/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovisku v obci Močenok
« 1 2 3 4 »