Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
08.09.2023 VZN č. 03/2023, ktorým sa mení VZN č. 06/2015 Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
01.07.2023 VZN č. 02/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 02/2022 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov milosrdného samaritána Močenok
16.06.2023 VZN č. 01/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 01/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce obstaraných z verejných prostriedkov
01.01.2023 VZN č. 06/2022, ktorým sa mení VZN č. 03/2022 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďov. pôsobnosti Obce Močenok
01.01.2023 VZN č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
01.01.2023 VZN č. 04/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
01.09.2022 VZN č. 03/2022 o výške mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďov.pôsobnosti Obce Močenok
01.07.2022 VZN č. 02/2022 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v DD
10.06.2022 VZN č. 01/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 Prevádzkový poriadok pohrebísk v obci Močenok
01.01.2022 VZN č. 03/2021 o spôsobe určenia úhrady výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v rámci opatrovateľskej služby
01.01.2022 VZN č. 05/ 2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
01.01.2022 VZN č. 06/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
25.12.2021 VZN č. 07/2021, ktorým sa mení VZN č. 08/2013 o sadzbách nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce a v správe organizácií...
15.10.2021 VZN č. 04/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
30.07.2021 VZN č.02/2021 o nakladaní s KO a DSO na území Obce Močenok
12.03.2021 VZN č.01/2021, ktorým sa mení VZN Obce Močenok č. 04_2019 o hazardných hrách
01.01.2021 VZN č. 05/2020, ktorým sa mení a VZN č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
01.01.2021 VZN č. 07/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok
25.12.2020 VZN č. 06/2020 o kronike obce Močenok
18.11.2020 VZN č. 03/2020 o cene pozemkov a o spôsobe a podmienkach predaja a kúpy pozemkov Obcou Močenok
1 2 3 4 »